Obrazovni program elektrotehničara kroz prve dvije godine srednje škole treba omogućiti sticanje općeg obrazovanja, prije svega iz elektrotehničkog, informatičkog, matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja na studijima tehničkih nauka. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je sticanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje na bilo koji fakultet.
Pored toga ovo obrazovanje treba omogućiti sticanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Izbornim i fakultativnim programom u 3. i 4. godini moguće je istovremeno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike (proizvodnja i prijenos električne energije, električni uređaji, radiokomunikacije, telekomunikacije, računarstvo, programiranje, procesna tehnika). Savladavanjem ovih sadržaja učenici stiču uvjete za brže i lakše uključivanje u praksu.
Stručni sadržaji imaju zadaću omogućiti učenicima sticanje sistemskih stručnih znanja o materijalima, sklopovima, uređajima, organizaciji rada, zaštiti na radu i zaštiti okoline. Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čiji je osnovni zadatak postepeno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima.


Zanimanje slabe struje u kojem učenici stiču sledeća znanja:

programiranje: CodeBlocks – C, CodeBlocks – C++, Visual Studio – C#, MySql
poznaje građu računara i osnovne mrežne protokole, te funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom
vrši detekciju i dijagnostiku kvarova
vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema
vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera, te koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka
poznaje osnove SQL (Structured Query Language) te se koristi sa sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS Relational Data Base Management System)
koristi znanja iz analogne, digitalne i računarske tehnike obrade i prijenosa podatak