15

Rad vijeća roditelja

Radi povezivanja s društvenom zajednicom i saradnje roditelja i škole osniva se vijeće roditelja.

Funkcija vijeća roditelja

 • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi,
 •  predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,
 •   podstiče angažman roditelja u radu škole,
 •   informiše školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskoga odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
 •   sudjeluje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi,
 •  kandidira i bira predstavnike roditelja u školski odbor.

Struktura vijeća roditelja

 •  predsjednik vijeća,
 •   zamjenik predsjednika vijeća,
 • sekretar vijeća.

Način i procedura osnivanja i rada vijeće roditelja utvrđuje se općim aktima šškole.

Način izbora rukovodstva, kao i ostale odgovornosti regulišu se pravilnikom o radu.

Predsjednik vijeća roditelja

 • organizuje i vodi sastanke, predlaže dnevni red sastanaka,
 • potpisuje dokumente vijeća,
 • predstavlja vijeće u školi i izvan nje.

Zamjenik predsjednika vijeća pomaže predsjedniku u njegovom radu, i obnaša dužnost predsjednika, ukoliko je predsjednik spriječen.

Sekretar vijeća

 • vodi zapisnik na sastanku vijeća roditelja,
 • izvještava članove vijeća o održavanju slijedećeg sastanka,
 • obavještava ostale roditelje o odlukama donesenima na sastanku, putem oglasne ploče ili drugog oblika obavještavanja,
 • odgovara za tačnost zapisnika i zaključaka, koji su doneseni na sastancima,

a radi i druge administrativne poslove, koje mu povjeri predsjednik.

Pravilnik o radu vijeća roditelja

Pravni dokument koji pobliže definiše i detaljnije reguliše rad vijeća roditelja je pravilnik o radu. Njime se definišu konkretni ciljevi vijeća roditelja i načini donošenja odluka, zatim tijela i funkcije koje čine vijeća roditelja, način izbora i određivanje odgovornosti članovima vijeća. Pravilnik o radu definiše poziciju vijeća roditelja u odnosu na druga tijela u školi – stručna i upravna tijela, kao i vijeće učenika. Pravilnik o radu se može mijenjati tijekom rada, odnosno prilagođavati potrebama vijeća.

Osim toga, pravilnik o radu poslužit će kako bi cjelokupno iskustvo o radu u vijeću roditelja bilo predočeno na precizan i jasan način, onima koji dolaze.

Pravilnikom o radu uređuje se i izbor i mandat članova vijeća, njihova prava i obveze, djelokrug rada, zastupanje i predstavljanje, te druga pitanja značajna za rad vijeća roditelja.

Pravilnik o radu vijeća, kao i njegove izmjene i dopune, usvaja vijeće uz suglasnost školskog odbora.

Poslovnik o radu vijeća roditelja

Vijeće roditelja treba imati i svoj poslovnik o radu kao interni dokument, koji donosi i usvaja vijeće na svom sastanku. Njime se reguliše vođenje sastanaka, procedure donošenja odluka i druga pitanja vezana za rad vijeća. Poslovnik o radu izrađuje se na temelju pravilnika o radu.

Program rada vijeća roditelja

Vijeće roditelja trebalo bi na početku svoga mandata izraditi program rada, kako bi kvalitetno radilo. Program treba sadržavati aktivnosti koje vijeće ima namjeru provoditi iz mjeseca u mjesec.