19

Dopunska nastava

Na osnovu člana 4. Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi Srednjobosanskog kantona, nastavnik je obvezan osigurati učeniku dopunsku nastavu ako učenik dva puta zaredom nije postigao minimalna očekivanja iz određenog nastavnog predmeta.

Cilj ove nastave je da se pruži pomoć onim učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva, te im je potrebna dopunska (instruktivna) pomoć za normalan napredak u školovanju.

Dopunska nastava se organizuje za:

  • učenike koji zaostaju zbog bolesti, psihičkih i fizičkih nedostataka, problemi s vidom, govorom i sl.,
  • zbog teških materijalnih prilika, pomanjkanja radnih uslova u kući, prilika u porodici, udaljenosti škole od kuće, čestih izostanaka sa nastave, uticaja sredine i dr.,
  • i učenika koji nisu imali nastavu iz pojedinih predmeta.

Programom rada dopunske nastave treba predvidjeti šta učenik treba da savlada u toku dopunskog rada (oblik i način rada, nastavna sredstva i vrijeme potrebno da se program ostvari) i metode provjeravanja postignutih rezultata.

Bez obzira na predmet, grupa s kojom se izvodi dopunska nastava, ne bi trebala biti veća od 10 učenika (najefikasnije bi bilo kada bi brojala 4-7 učenika), a može se organizovati i za jednog učenika. U izvođenju ove nastave se preporučuje grupni i individualizirani rad. Treba izbjegavati frontalni oblik rada.

Za izvođenje dopunske nastave potrebno je voditi evidenciju iz koje će se vidjeti:

  • opći podaci o učeniku,
  • uzroci zaostajanja,
  • oblast iz koje zaostaju,
  • datum uključivanja u dopunsku nastavu,
  • napredovanje,
  • postignuti rezultati.